The Naruto German House
  Naruto-shi Doitsu-kan
 

Higashiyamada 55-2,
Hinoki, Oasa-cho, Naruto,
Tokushima 779-0225
Tel.: (88) 689 0099
Fax: (88) 689 0909
eMail: info@doitsukan.com
URL: http://www.city.naruto.tokushima.jp/contents/germanhouse/about.html
     
     
  Auswahlgruppe