Japan Science and Technology Corporation (JST)
  Kagaku Gijutsu Shinkô Jigyôdan
 

Kawaguchi Center Bldg.,
Hon-cho 4-1-8, Kawaguchi-shi,
Saitama 332-0012
Tel.: (48) 226 5601
Fax: (48) 226 5651
eMail: consul@jst.go.jp
URL: http://www.jst.go.jp/
 

Von Deutschland aus besteht ein direkter Online-Zugang über "STN".
     
     
  Auswahlgruppe