Japanisch-Deutsche Gesellschaft Ehime
  Ehime Nichidoku Ky├┤kai
 

c/o Ehime Daigaku Hobungakubu,
Ando Kenkyushitsu,
Bunkyo-cho 3, Matsuyama-shi,
Ehime 790-0826
Tel.: (89) 927 9354
Fax.: (89) 927 9227
     
     
  Auswahlgruppe