Japanisch-Deutsche Gesellschaft Hirosaki
  Hirosaki Nichidoku Ky├┤kai
 

c/o Hirosaki Daigaku, Igaku-bu, Yakurigaku-Kyoshitsu, Zaifucho 5,
Hirosaki 036-8562
Tel.: (172) 395 022
Fax: (172) 395 022
     
     
  Auswahlgruppe