Japanisch-Deutsche Gesellschaft Hiroshima
  Hiroshima Nichidoku Ky├┤kai
 

c/o Hiroshima Daigaku Kasumi Gakucho Shitsunai
Kasumi 1-2-3, Minami-ku,
Hiroshima 734-8551
Tel.: (082) 257 5949
Fax: (082) 257 5962
     
     
  Auswahlgruppe