Japanisch-Deutsche Gesellschaft Kagoshima
  Kagoshima Nichidoku Ky├┤kai
 

c/o Kagoshima Daigaku Hobungaku-bu Doitsubunka-Kenkyushitsu,
Korimoto 1-21-30,
Kagoshima 890-0065
Tel.: (99) 285 7576
Fax: (99) 285 7550
     
     
  Auswahlgruppe