Japanisch-Deutsche Gesellschaft Kitakyushu
  Kitakyushu Nichidoku Ky├┤kai
 

c/o Nishinihon Kogyo Club
Ichieda 1-4-33, Tobata-ku,
Kitakyushu-shi, 803-8580
Tel.: (093) 871 1032
Fax: (093) 871 1071
hirakawa@kyu-dent.ac.jp
     
     
  Auswahlgruppe