Japanisch-Deutsche Gesellschaft Nagasaki
  Nagasaki Nichidoku Ky├┤kai
 

Byotai Byorigaku Bunya,
Ishiyaku-gaku-kenkyuka
Nagasaki-University
1-12-4, Hashimoto
Nagasaki 852-8523
Tel.: (95) 849 7055
Fax: (95) 849 7056
     
     
  Auswahlgruppe