Japanisch-Deutsche Gesellschaft Nagoya
  Nagoya Nichidoku Ky├┤kai
 

c/o Fujita Health University,
Iryo Kagaku-bu, Rinsho-kagaku-kyoshitsu
Rakurakukubo1-98,
Kutsukake-cho,
Toyoake-shi,
Aichi 470-1192
Tel.: 0562-93-3053
Fax: 0562-93-3053
eMail: ohashi@fujita-hu.ac.jp
URL: http://www.jdg-nagoya.jp/
     
     
  Auswahlgruppe