Japanisch-Deutsche Freundschaftsgesellschaft Naruto
  Naruto Nichidoku Yûkô Kyôkai
 

c/o Naruto Shiyakusho Bunkashinko-ka,
170 Higashihama Minamihama,
Muyacho
Naruto 772-0003
Tel.: (088) 684 1150
Fax: (088) 683 0237
     
     
  Auswahlgruppe