Japanisch-Deutsche Gesellschaft Omagari
  Ômagari Nichidoku Kyôkai
 

c/o Daisen-shi Kikakubu Sogoseisaku-ka,
Hanazono-cho 1-1,
Daisen-shi
Akita 014-8601
Tel.: (0187) 631111-236
Fax: (187) 631119
     
     
  Auswahlgruppe