Japanisch-Deutsche Kulturgesellschaft Tohoku
  Tôhoku Nichidoku Bunka Kyôkai
 

c/o Tohoku Daigaku, Kokusai-Bunka-Kenkyuka, Shimato Kenkyushitsu,
Kawauchi, Aoba-ku,
Sendai 980-8576
Tel.: (22) 217 7651
FAX.: (22) 217 7651
     
     
  Auswahlgruppe