Japanisch-Deutsche Gesellschaft Tokushima
  Tokushima Nichidoku Ky├┤kai
 

c/o Tokushima Daigaku, Sogokagaku-bu, Doitsugo-Doitsu-Bungaku (Ishikawa)-Kyoshitsu,
Mishima 1-1, Nando,
Tokushima 770-8502
Tel.: (88) 6567142
     
     
  Auswahlgruppe