Japanisch-Deutsche Gesellschaft Yuzawa
  Yuzawa Nichidoku Ky├┤kai
 

c/o Yuzawa Shiyakusho
Kikaku-chosei-bu Sogoseisaku-ka,
Satake-cho 1-1,
Yuzawa 012-8501
Tel.: (0183) 732 111
Fax: (0183) 728 515
     
     
  Auswahlgruppe