Japanisch-Deutsche Gesellschaft Yonago
  Yonago Nichidoku Kyôkai
 

c/o Igaku-bu, Kikanbyorigaku
Tottori University,
Nishi-machi 86, Yonago,
Tottori 683-8503
Tel.:(0859)38 6053
Fax:(0859)38 6050
     
     
  Auswahlgruppe